Test PEP-3-PL z opisem

450 zł

1 spotkanie

Test ADOS-2 z opisem

850 zł

3 spotkania

Test inteligencji WISC-V z opisem

500 zł

1 spotkanie

Test inteligencji Stanford Binet- 5 z opisem

500 zł

1 spotkanie

Test IDS-P z opisem 

500 zł

1 spotkania

Test IDS-  z opisem

500 zł

1 spotkanie

Monachijska Skala Rozwojowa

500 zł

1 spotkanie

Diagnoza integracji sensorycznej z opisem

Diagnoza w kierunku spektrum autyzmu ADI-R + ADOS-2 

Diagnoza ADHD i zaburzeń współwystępujących CONNERS 3

500 zł

1200 zł

400 zł

3 spotkania

 

Ważne!

Jeśli w ramach jednego spotkania nie uda się dokończyć przeprowadzania testu z powodu możliwości/ ograniczeń psychofizycznych dziecka koniczne będzie wyznaczenie kolejnego spotkania. Koszt dodatkowej wizyty to 120 zł. Jeśli Rodzic chce omówić wyniki testów z osobą badającą konieczne jest umówienie dodatkowej wizyty w cenie 120 zł.

Opis wykonywanych testów

To narzędzie służące do oceny poziomu rozwoju umiejętności dzieci, głównie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Test może być również użyteczny w diagnozie funkcjonalnej dzieci z innymi zaburzeniami, a także dzieci rozwijających się typowo o nieharmonijnym profilu rozwoju. Jest przeznaczony do badania osób w wieku 2-6 lat, a także starszych, o ile ich wiek umysłowy mieści się w przedziale 2-6 lat. Test umożliwia określenie mocnych i słabych stron w rozwoju dziecka, a także, w przypadku dziecka ze spektrum autyzmu, określenie nasilenia specyficznych trudności na tle innych rówieśników z autyzmem.

 

PEP-3-PL posiada aktualne, polskie normy rozwojowe opracowane dla wieku od 12 do 84 miesięcy.

Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – wydanie piąte to najbardziej aktualna wersja wykorzystywanego na całym świecie testu do badania inteligencji. Od 2020 roku test WISC-V dostępny jest również w polskiej adaptacji, przygotowanej z uwzględnieniem właściwych dla naszej populacji prób normalizacyjnych. Składa się z 21 testów. Pozwala na obliczanie Ilorazu Inteligencji w Skali Pełnej (FSIQ) oraz 13 innych wskaźników złożonych. Elastyczna forma narzędzia pozwala na dostosowywanie zakresu badania do potrzeb. Wielość wskaźników, i co za tym idzie dostarczonych informacji, umożliwia wszechstronne określanie silnych i słabych stron badanego.

To powszechnie stosowany na świecie, indywidualnie przeprowadzany specjalistyczny test oceniający inteligencję i zdolności poznawcze w populacji i w szczególności w grupach specjalnych. Pełna skala IQ składa się z 10 podskal. Skala skrócona składa się z dwóch testów kierujących (ścieżek dojścia) – Serie/matryce oraz Słownik. Skali skróconej SB5 można używać m.in. do badań neuropsychologicznych, gdzie dodatkowo stosuje się inne baterie testów uzupełniające pomiar wykonany z zastosowaniem SB5. Niewerbalna skala IQ opiera się na pięciu niewerbalnych podskalach odnoszących się do każdego z pięciu czynników poznawczych badanych za pomocą SB5 (Rozumowanie płynne, Wiedza, Rozumowanie ilościowe, Przetwarzanie wzrokowo- przestrzenne, Pamięć robocza).

 

Używa się jej do diagnozy osób słabosłyszących, a także osób z zaburzeniami komunikacji, autyzmem, trudnościami w nauce, poważnym uszkodzeniem mózgu, władających językiem polskim w sposób ograniczony z powodu pochodzenia, oraz w przypadku afazji lub udaru, które negatywnie wpływają na zdolności językowe jednostki.

 

Werbalna skala IQ składa się z pięciu werbalnych podskal odnoszących się do każdego z pięciu czynników. Wykorzystuje się ją przeprowadzając badanie skalą pełną, a także w specjalnych przypadkach badania osób z osłabionym wzrokiem, niepełnosprawnych ruchowo, etc. 

Średni czas przeprowadzenia testu SB5 to 15 do 90 minut, w zależności od stosowanej skali i wieku pacjenta. Pełna skala IQ zajmuje zazwyczaj od 45 do 90 minut, Skala skrócona IQ od 15 do 20 minut. 

Pozwalają na wielowymiarową ocenę funkcjonowania dzieci w wieku 3–5 lat. IDS-P można wykorzystywać m.in.: do oceny poziomu inteligencji, do określenia mocnych i słabych stron dziecka, do wskazania dzieci najbardziej zdolnych, o dużych możliwościach intelektualnych.

Skale Inteligencji i Rozwoju to narzędzie umożliwiające wszechstronną ocenę zdolności i kompetencji dzieci w wieku 5–10 lat. Zadania są urozmaicone i interesujące dla dzieci. IDS można wykorzystywać m.in. do oceny poziomu inteligencji, określenia mocnych i słabych stron dziecka, określenia poziomu dojrzałości szkolnej i do wskazania dzieci najbardziej zdolnych, o dużych możliwościach intelektualnych.

Umożliwia pediatrom i psychologom rozpoznanie już w 1. roku życia dziecka niewielkich nawet opóźnień w rozwoju funkcji motorycznych dzięki ocenie raczkowania, siadania, chodzenia, chwytania oraz dzięki stwierdzeniu wieku ich pojawiania się. Możliwe staje się także określenie poziomu rozwoju umiejętności psychicznych, takich jak wiek percepcji oraz wiek mówienia, a także umiejętności kontaktowania się z otoczeniem, będącej miarą dojrzałości społecznej dziecka. W 2. i 3. roku życia dziecka dzięki wykorzystaniu tej skali ocenić można wiek: chodzenia (ruch ciała), sprawności manualnej, percepcji zmysłowej (pojmowanie zależności), mówienia i rozumienia mowy, a ponadto samodzielność i umiejętność kontaktu z otoczeniem podczas codziennej aktywności.

W naszej placówce wykonujemy badanie testem ADOS-2. Jest to częściowo ustrukturyzowany, wystandaryzowany protokół obserwacji, wykorzystywany w diagnozowaniu osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). Określany, jako „złoty standard” w diagnozie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Badanie wykonuje specjalista przeszkolony w zakresie przeprowadzania testu ADOS-2.  Stosuje się go zarówno u dzieci już od 12 miesiąca życia, jak i u nastolatków i dorosłych. Diagnosta ma do wyboru pięć modułów, spośród których wybiera ten, który jest najbardziej odpowiedni dla osoby badanej. 

 

ADOS-2 możemy wykorzystać zarówno do badania osób niemówiących, jak i posługujących się mową. Nie stosujemy go jednak w przypadku osób mających dodatkowe niepełnosprawności, np. niedosłuch, niepełnosprawność ruchową czy niedowidzenie. 

 

Badanie trwa około godziny i polega na przeprowadzeniu różnych zabaw i rozmów, w zależności od poziomu funkcjonowania badanej osoby. Test pozwala na analizę i ocenę nieprawidłowości charakterystycznych dla spektrum autyzmu. 

W Polsce proces diagnostyczny jest szerszy, niż wykonanie testu, dlatego ostateczną diagnozę stawia lekarz psychiatra lub neurolog biorąc pod uwagę zarówno wynik testu ADOS-2, jak i wywiad i obserwację kliniczną dziecka. 

Masz jakieś pytania?